Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

1506 cc5a 500

peliculasynadamas:

Lolita (1962), Stanley Kubrick

9207 e8f9 500
Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viaHanoi Hanoi
misspandora

ambitiousbard:

spookmallow:

my favorite thing about kermit the frog is that sometimes he makes this face

image
image
Reposted fromequineribbon equineribbon viatfu tfu
8260 631f 500
Reposted fromerial erial viaunmadebeds unmadebeds
misspandora
8693 68d9
Reposted fromtfu tfu viaClary Clary
misspandora
9700 d75f 500
Reposted fromtfu tfu
misspandora
3733 2658 500
ale bym zeżar pieroga

takiego dobrego, z biedronki

w państwie islamskim nie mają :(
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu
misspandora
Reposted fromJapko Japko viatfu tfu
misspandora
1581 2ff6
misspandora
4742 c421
Reposted fromtfu tfu

March 21 2017

2517 8288 500

criterionfilms:

David Lynch, on the set of Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
misspandora
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu

March 18 2017

misspandora
9220 6ff1
Reposted fromFero Fero viaAmericanlover Americanlover
misspandora
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce viablackmoth7 blackmoth7
7010 f1ec 500

magictransistor:

Wassily Kandinsky

Reposted frombackground background viabarmleczny barmleczny

March 17 2017

misspandora
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viasweaterweather sweaterweather
6707 96fc 500
Reposted fromspidermom spidermom viasweaterweather sweaterweather

March 16 2017

misspandora
Któż chodzi do muzeum? Malarz jakiś - częściej student szkoły sztuk pięknych, lub uczeń szkół średnich - kobieta nie wiedząca co robić z czasem, kilku miłośników - osoby, które przybyły z daleka i zwiedzają miasto - ale, poza tym, nikt prawie, choć wszyscy gotowi przysięgać na kolanach, że Tycjan lub Rembrandt to cuda od jakich zbiegają ich dreszcze.
— Witold Gombrowicz,
Reposted frombookquotes bookquotes viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl