Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

misspandora
4529 aac6 500
Reposted frompiehus piehus viarichardm richardm
misspandora
3243 3d40
Reposted fromdatfeel datfeel viatfu tfu
misspandora

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
misspandora
7747 8f64 500
Reposted fromtfu tfu

December 03 2017

misspandora
6895 2370 500
Jeleń.
Reposted fromkivlov kivlov viadjahnee djahnee
misspandora
4968 f59e 500
Kotu się poprawiło
Reposted fromdobry dobry viadjahnee djahnee
misspandora
2623 bf7e 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viadjahnee djahnee
misspandora
1878 a334 500
Reposted fromdjahnee djahnee viaKanister Kanister
misspandora
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaKanister Kanister
misspandora
we wuz dinosaurs and shit
Reposted fromKanister Kanister
misspandora
1840 c70a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKanister Kanister
misspandora
gangsta greeting
Reposted fromKanister Kanister
misspandora
4630 1ab1 500
Reposted fromZircon Zircon viaKanister Kanister
misspandora
2754 ee4c
Czarków
Reposted fromkopytq kopytq viaKanister Kanister
misspandora
1792 97ed 500
Reposted fromzie zie viaKanister Kanister
misspandora
Reposted fromgket gket viaKanister Kanister
misspandora
8261 fd06
Reposted frompszemek pszemek viaKanister Kanister
misspandora
Reposted fromFlau Flau viaKanister Kanister
misspandora
Reposted fromFero Fero viaKanister Kanister
misspandora
Reposted fromkaiee kaiee viaKanister Kanister
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl