Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

misspandora
9296 97c6 500
Atma, księga gości
Reposted fromkeeplooking keeplooking viacytaty cytaty
misspandora
5210 0a8c 500
Reposted fromfungi fungi viatfu tfu
misspandora
5478 80de 500
Reposted fromtfu tfu viasissikaiserin sissikaiserin
misspandora
Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname viasissikaiserin sissikaiserin

September 20 2017

misspandora
0292 2eec
Reposted fromtfu tfu
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viabarmleczny barmleczny
misspandora
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— L. Tołstoj, "Sonata Kreutzerowska"
misspandora
1881 728c
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
misspandora
2981 9ad1 500
Reposted fromtfu tfu

September 18 2017

misspandora
misspandora

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viaostatni ostatni
misspandora
7528 360c
Reposted fromtfu tfu

September 16 2017

5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viaSzczurek Szczurek
misspandora
3507 d137 500
Hydrologia
Reposted fromkopytq kopytq viatfu tfu

September 15 2017

misspandora
0073 0f90
Reposted fromlllm lllm viaunmadebeds unmadebeds

September 14 2017

misspandora
2112 0cb8
Reposted fromgket gket viatfu tfu
misspandora
3100 7958
Reposted fromtfu tfu
6907 9254 500

clawmarks:

Aus fernen Welten (Astronomy for All) - Bruno Hans Bürgel - 1920 - via Internet Archive

Reposted fromwhtaft whtaft viaavemaria avemaria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl