Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

misspandora
Reposted fromzelbekon zelbekon viajanuschytrus januschytrus
9927 f80b 500
misspandora
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
misspandora
1906 24e8 500
Reposted fromkelu kelu viappiotrus ppiotrus

August 29 2019

misspandora
8230 5c18
Reposted fromtichga tichga viaczarna-niewiadoma czarna-niewiadoma
misspandora
misspandora
5555 4af1
1311 46e4 500
misspandora
0093 8792 500
koniec lata
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
misspandora
8751 8048
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
misspandora
9343 1de2 500
Reposted fromfungi fungi vianiskowo niskowo
misspandora
Reposted fromv2px v2px viarichardm richardm
misspandora
Reposted fromtgs tgs viaKanister Kanister
misspandora
suhaib93

Meanwhile in a Berlin metro…. The text on the bag reads:

“This text has no other purpose than to terrify those who are afraid of the Arabic language.”

misspandora
8170 3792 500
Wojewoda
Reposted frompankamien pankamien viaKanister Kanister
misspandora
Reposted fromFlau Flau viatfu tfu
misspandora
9845 2ddb 500
Reposted fromTamahl Tamahl viacotarsky cotarsky

August 26 2019

misspandora
7795 f405
Reposted fromfeegloo feegloo viacylonapplepie cylonapplepie
misspandora
5314 3b92 500
Reposted fromtfu tfu
misspandora
2958 ca23 500
Reposted fromgubert gubert viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl